Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO WROCŁAW

Zasady, harmonogram i informacje na temat rekrutacji na rok 2017/2018 dostępne są również na stronie: www.edu.wroclaw.pl

Zasady naboru     Harmonogram     Kryteria     Pliki do pobrania/instrukcje

 

Zasady naboru

Podstawa prawna

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2017/2018, odbywa się na podstawie:

– Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
– Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
– Uchwały Nr XXXVII/845/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r.  w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1549)

UWAGA: dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane od września 2017 roku na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia

 

I.Wypełnienie wniosku

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i internetu:

 • wpisać lub zweryfikować dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów
 • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki
 • utworzyć listę preferencji– ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia
 • wydrukować wniosek, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i internetu:

 • pobrać wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej
 • wypełnić ręcznie, zaznaczyć spełniane kryteria, podpisać wniosek
 • złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej pierwszego wyboru

Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają wnioski o przyjęcie, w terminie wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym z tym, że:
– data i godzina wypełnienia wniosku w systemie informatycznym, wydrukowania wniosku
– data i godzina wydrukowania wniosku
– data i godzina złożenia wniosku w placówce
– data i godzina zatwierdzenia wniosku
nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

 

II. Wybór przedszkoli dla dzieci 3 letnich (ur. w 2014 r.) i 4 letnich (ur. w 2013 r.)

 • do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania1 na terenie Wrocławia
 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie bierze udziału w rekrutacji (złożona wola kontynuacji jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2017/2018)
 • rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru)
 • kwalifikowanie odbywa się do jednego z przedszkoli wskazanych we wniosku, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
 • punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

– zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia
– dostarczono do przedszkola I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami
– sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w placówce I-go wyboru

 

III. Wybór oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci 5 letnich

(ur. w 2012 r.) i 6 letnich (ur. w 2011 r.)

 • do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania1 na terenie Wrocławia
 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie bierze udziału w rekrutacji (złożona wola kontynuacji jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2017/2018)
 • szkoła może wydać rodzicowi druk woli kontynuacji w przypadku gdy w roku szkolnym 2017/2018 w placówce będzie funkcjonował oddział przedszkolny
 • rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru)
 • rodzic/prawny opiekun może wybrać oddziały przedszkolne w trzech szkołach podstawowych
 • kwalifikowanie odbywa się do jednego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
 • punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

– zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia
– dostarczono do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami
– sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w szkole podstawowej I-go wyboru

 

UWAGA:

– rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w danej placówce,  działająca na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)

– w przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone

– w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe

– w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXVII/845/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 roku

– w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji

– przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, a organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne i przyjętych w procesie rekrutacji

 

IV. Złożenie, przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka, ewentualnej  rezygnacji z miejsca w placówce, do którego zakwalifikowało się dziecko.

 • po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic/prawny opiekun składa ewentualną rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w formie pisemnego oświadczenia

UWAGA: procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z zapisem art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

 

V. Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Nabór dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zobowiązani są złożyćw odpowiednim terminie wkancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 (pok.439):

 • wniosek
 • 1 egzemplarz (oryginał) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

UWAGA: rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka

           Przedszkola integracyjne:

 • Przedszkole Integracyjne nr 12 ul. Zgodna 10-14
 • Przedszkole Integracyjne nr 68 ul. Jana Długosza 29
 • Przedszkole Integracyjne nr 89 ul. Oporowska 1
 • Przedszkole Integracyjne nr 93 ul. Grochowa 15
 • Przedszkole Integracyjne nr 125 ul. Ścinawska 10

Przedszkola z oddziałami integracyjnymi:

 • Przedszkole nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 ul. Suwalska 5
 • Przedszkole nr 29 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 ul. Gałczyńskiego 8
 • Przedszkole nr 35 ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 20a
 • Przedszkole nr 97 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4
 • Przedszkole nr 109 ul. Nowowiejska 80a

Integracyjne odziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Kowalska 105
 • Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Janiszewskiego 14
 • Szkoła Podstawowa nr 43 ul. Grochowa 36-38
 • Szkoła Podstawowa nr 58 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4
 • Szkoła Podstawowa nr 75 w Zespole Szkół nr 21 ul. Ignuta 28

 

Terminarz

Data Zdarzenie

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego

do 1.06.2017 r.

Złożyć wniosek w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4 (pok. 439) – (dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziałów integracyjnych posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej)

24.04 – 4.05.2017 r.
24.04.2017 r. od godz. 8.00
4.05.2017 r. do godz.14.00
Wypełnić w systemie wniosek, wybrać maksymalnie 3 przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wydrukować wniosek
24.04. – 4.05.2017 r.
w godz. 8.00-15.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru wydrukowany lub wypełniony ręcznie wniosek wraz z wymaganymi dokumnetami.

1.06.2017 r.
od godz. 10.00
Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru lub na stronie rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
1 – 5.06.2017 r.
w godz. 8.00–15.00 Przedszkola
w godz. 8.00–15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej ewentualną rezygnację z miesjca w placówce do której zakwalifikowało się dziecko.

9.06.2017 r.
od godz. 12.00
Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji elektronicznej w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru lub na stronie rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, które dysponują wolnymi miejscami odbywa się bez narzędzi elektronicznych.

Dotyczy dzieci, które:

 • nie dostały się do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w rekrutacji elektronicznej;
 • nie brały udziału w rekrutacji elektronicznej;
5 – 6.07.2017 r.
w godz. 8.00–15.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć wniosek do przedszkola/szkoły podstawowej, które po rekrutacji elektronicznej dysponują wolnymi miejscami

21.07.2017 r.

Sprawdzić wyniki kwalifikacji (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

24 – 25.07.2017 r.
w godz. 8.00–15.00 Przedszkola
w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej ewentualną  rezygnację z miejsca w placówce do której zakwalifikowało się dziecko.

27.07.2017 r.
Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji w placówce, do której dziecko zostało przyjęte.
(Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)
31.08.2017 r.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej w podziale na grupy.

 

Kryteria

 

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

 

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:

1. Zamieszkanie1to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,

b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2017 r.,

c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem

 

2. Wielodzietność rodziny kandydata2oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

3. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie3 – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych:

 

1. Kryterium nr 1oświadczenieo spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata (art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe)

2. Kryteria nr 2, 3, 4, 5orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność4, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

3. Kryterium nr 6prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającyrozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe)

4. Kryterium nr 7dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą5 zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575,1583 i 1860), (art. 150 ust. 2 pkt  1d ustawy Prawo oświatowe)

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

 

1. Kryteria nr 1,2

a/ zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

b/ w przypadku samozatrudnienia– oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

c/ zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów,

d/ zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

2. Kryterium nr 3oświadczenierodzica/rodzica samotnie wychowującego dziecko o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PITw urzędzie skarbowym we Wrocławiuwedług wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały (art. 150 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe)

3. Kryterium nr 4oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły; oświadczenie o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały

4. Kryterium nr 6zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium wydane przez placówkę lub podmiot prowadzący określony rodzaj opieki.

 

 

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe)

 

Druki oświadczeń dostępne są na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Rekrutacja do nowo tworzonych przedszkoli:
Do nowo tworzonych przedszkoli rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna w placówce wskazanej przez organ prowadzący tj.
1/ Przedszkole nr 20 ul. Karpnicka 2 – Przedszkole nr 10 przy ul. Starogajowej 100
2/ Przedszkole nr 23 ul. Zwycięska 8a – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 przy ul. Gałczyńskiego 8
3/ Przedszkole nr 32 ul. Kłodzka 40 – Przedszkole nr 49 przy ul. Borowskiej 181-187
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 22 i 32:
1/ rekrutację do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 22 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 20 przy ul. Karpnickiej 2  prowadzi komisja rekrutacyjna w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Stabłowickiej 143
2/ rekrutację do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 32 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 21 przy ul. Kłodzkiej 40  prowadzi komisja rekrutacyjna powołana w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Orzechowej 62

 

 

Pliki do pobrania

 

Oświadczenie – wzór

Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka – wzór

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej – wzór

Oświadczenie o wielodzietności – wzór

Oświadczenie o zamieszkaniu – wzór

Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo – wzór

Oświadczenie rodzica, rodzica samotnie wychowujacego dziecko – PIT – wzór

Oświadczenie woli rezygnacji – wzór

Rekrutacja 2017/2018 logowanie i sposoby odzyskiwania hasła – instrukcja dla rodzica

Wykaz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – wykaz