Programy

O programach słów kilka… Pracujemy z dziećmi w oparciu o następujące programy:

Program Wychowania Przedszkolnego „Zanim będę uczniem”.

Program w pełni zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Proponowany program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole. Został ujęty w 15 – stu obszarach, wyodrębnionych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.). Zawarte w nich treści skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego. Opracowany program przewiduje realizację następujących zadań:
Festyn wiosna 2010
* stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami i zdolnościami, z nastawieniem na rozbudzenie ciekawości poznawczej;
* monitorowanie i stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego;
* kształtowanie postaw moralnych, poczucia sensu i wartości życia, tożsamości narodowej, wartości uniwersalnych i uczenie rozróżniania dobra od zła;
* propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych;
* organizowanie warunków edukacyjnych umożliwiających dzieciom prezentowanie swojej indywidualności, odnoszenie sukcesów i odczuwanie radości z
* podejmowanej aktywności umysłowej i fizycznej;
* pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych w taki sposób, aby dzieci nie odczuwały przykrości z powodu swoich słabych stron;
* przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci;
* podejmowanie współpracy z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
* przygotowanie dzieci do nauki w szkole i rozbudzenie zainteresowania przyszłą rolą ucznia.

Program Wychowania Przedszkolnego „Nasze przedszkole”.

„ZIARNO przedszkolny program wspierania uzdolnień.

Program „Ziarno” jest realizowany w przedszkolu od 2004 r. Ideą programu jest wspomaganie rozwoju dziecka, zaspokajanie jego potrzeby działania i tworzenia oraz odkrywania ukrytych potencjałów poprzez proponowanie różnorodnych form ekspresji werbalnej, ruchowej, muzycznej i plastycznej. Programem objęto wszystkie dzieci z naszej placówki.

„WESOŁA WYPRAWA podróż pociągiem na spotkanie z językiem niemieckim” (bezpłatna nauka języka niemieckiego we wszystkich grupach wiekowych).

Program – innowacja „Wesoła wyprawa” pozwala na poznanie języka niemieckiego w okresie przedszkolnym poprzez zabawy z językiem i w tym języku. Nauczanie – zabawa opiera się na naturalnej metodzie obcowania z językiem obcym i przyswajaniu go (asymilowaniu). Programem objęte są wszystkie dzieci z naszego przedszkola.

„W RADOŚCI DZIECI BOŻYCH” program nauczania religii dla przedszkoli.

Program „W radości dzieci bożych” ma za zadanie wspieranie dziecka w tworzeniu jego własnej i niepowtarzalnej osobowości w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej. Celem jest wykorzystanie i rozwinięcie w dziecku predyspozycji do otwarcia na Boże działanie i do nawiązania osobistego kontaktu z Bogiem.

„ZDROWY PRZEDSZKOLAK W ZDROWEJ RODZINIE” program edukacji prozdrowotnej.

Program „Zdrowy przedszkolak w zdrowej rodzinie” adresowany jest do dzieci oraz ich rodziców. Ideą programu jest wdrażanie dzieci do zdrowego stylu życia, który jest podstawą egzystencji człowieka w każdym wieku i stanowi o jego prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu w środowisku zarówno przyrodniczym jak i społecznym.

„OD INSPIRACJI DO KREACJI”
Program przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej, którego celem jest system współdziałania, doskonalenia i rozwoju placówek edukacyjnych. Stworzenie uczniom ( od przedszkola do gimnazjum) środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi w oparciu o aktywność twórczą, przygotowanie nauczycieli do pracy metodą zabawy, sztuki, pedagogiki artystycznej.

Nasza placówka realizuje zadania programu z Gimnazjum Nr 13. Nauczyciele wraz z wychowankami obu placówek prowadzą liczne zajęcia, uroczystości oraz projekty prezentując efekty swoich działań w różnych placówkach oświatowych.

„SPOTKANIA Z WYOBRAŹNIĄ” – program warsztatów kreatywności

„CZY TO LATO CZY TO ZIMA NASZA CHATKA ZDROWĄ FORMĘ TRZYMA” – przedszkolny program profilaktyki zdrowia